Programska in podatkovna oprema za načrtovanje, spremljanje in
vodenje projektov v gradbeništvu, obrtniški in inštalaterski dejavnosti.
Preizkus

Vse, ki bi želeli program BLIST preizkusiti, vabimo na predstavitev, ki jo po dogovoru organiziramo na vašem ali našem sedežu. Po želji vam namestimo tudi brezplačno, testno različico programa. Prosimo vas, da v spodnji obrazec vnesete vaše podatke, in kontaktirali vas bomo za uskladitev termina.

Predstavitev in demoNaročilo
Najem

Sistem BLIST se redno posodablja, tako tehnično kot vsebinsko. Zato je najugodnejša možnost najem. Začetnih stroškov nakupa ni, prav tako naročniku ni potrebno dodatno sklepati vzdrževalne pogodbe, ali plačevati nadgradenj, saj je vse to že vključeno v osnovno mesečno najemnino. Najem poleg uporabe in posodabljanja sistema vključuje tudi brezplačno svetovanje in podporo na daljavo.

Cena se začne že pri 20 € / mesec. Na spodnjem obrazcu izberite možnosti, ki vas zanimajo, in v najkrajšem možnem času vam bomo poslali ponudbo za najem.

Zahtevajte ponudboVisoka gradnjaNizka gradnjaObrtniška delaKomunalna delaElektro inštalacijeStrojne inštalacije
UČINKOVITO, ENOSTAVNO.

Predračun

Predračuni, popisi, predizmere, analize stroškov, normativi, opisi, ceniki, in še marsikaj.
 • Enostavna priprava popisov in predračunov
 • Večnivojska ABC analiza proizvodnih virov
 • Samodejno prepoznavanje in uvoz Excel popisov
 • Dvosmerna povezava z Excel dokumenti
 • Uporaba normativov in cenikov iz različnih virov
 • Samodejno iskanje predlogov za normative
 • Povezava z BIM/CAD orodji in ERP sistemi
 • Enostavno zbiranje ponudb podizvajalcev
 • Veliko število izpisov različnih oblik

Osnovni namen predračunskega modula je priprava kvalitetnih predračunov in popisov del. Pri tem nam pomaga neposredni dostop do BEST internet baze podatkov opisov(preko 25.000), normativov in cenikov, program pa nam omogoča tudi postopno gradnjo in urejanje svoje lastne baze podatkov.

Pomembna prednost predračunskega modula je med drugim ABC analiza. Ta nam omogoča popoln pregled in nadzor nad stroški materiala, dela in osnovnih sredstev na projektu. ABC analizo lahko opravimo za vsak segment posebej, ali pa za predračun kot celoto.

Uporabniški vmesnik omogoča hitro in enostavno doseganje željene cene in donosa, saj ponuja veliko število postopkov za analize in (mikro)popravke posameznih segmentov, cen in normativov.

Modul omogoča tudi dvosmerno povezljivost z Excel dokumenti. Izvažamo in uvažamo lahko celotno vsebino, ali pa samo cene, količine, ipd. S pomočjo naših vmesnikov, pa lahko predizmere oziroma popise uvažamo tudi iz orodij za BIM/CAD modeliranje.

Obračun in Pokalkulacija

Vnos izvedenih količin, gradbena knjiga in dnevnik, spremljanje finančne in terminske uspešnosti izvedbe projekta.
 • Gradbena knjiga – knjiga obračunskih izmer
 • Priprava Situacij
 • Primerjava normativne in dejanske porabe
 • Analiza izvedenih količin
 • Gradbeni dnevnik
 • Povezava s terminskim planom

Obračunski del omogoča enostavno in učinkovito spremljanje stroškov projekta, avtomatizirano pripravo in izpis gradbene knjige, gradbenega dnevnika in situacij.

Ker smo predračun predhodno že pirpravili, moramo v fazi izvedbe definirati samo še obračunska obdobja, in že lahko začnemo z vnosom izvedenih količin. Lahko jih vnašamo poljubno, na mesečni, tedenski, ali dnevni ravni, zasnova sistema pa omogoča možnost dislociranega vnosa, npr. na gradbišču.

Osnova za spremljanje finančne uspešnosti izvedbe projekta je normativno dovoljena/predvidena poraba proizvodnih virov po posameznih sklopih in obdobjih. Primerjava normativne in dejansko knjižene porabe je enostaven in učinkovit način za zagotavljanje, da dejanski stroški izvedbe ne bodo presegali planiranih. Ob sprotnem spremljanju imamo dovolj časa za pravočasno ukrepanje, če se pokaže, da dejanski stroški projekta rastejo preko načrtovanih meja.

Vsi podatki, ki jih vnašamo v obračun so povezani tudi s planskimi aktivnostmi, kar omogoča učinkovito navzkrižno kontrolo in spremljanje terminske uspešnosti izvedbe.

Terminski plan

Časovno razvrščanje aktivnosti, načrtovanje in optimizacija sredstev, zaznavanje odstopanj pri izvedbi.
 • Terminiranje aktivnosti z grafičnim vmesnikom
 • Popolna integracija s predračunom in obračunom
 • Več sočasnih različic plana za primerjavo
 • Načrtovanje finančnega toka
 • Optimizacija angažiranih sredstev
 • Enostavno obvladvanje sprememb v fazi izvedbe

Priprava terminskega plana je v BLISTu enostavno opravilo. Planiranje izvedbe del je podprto z zmogljivim grafičnim vmesnikom. Ta omogoča hitro in pregledno časovno razvrščanje aktivnosti, ter grafični in tabelarični pregled planiranih resursov po poljubno izbranih obdobjih.

Ena izmed bistvenih prednosti BLISTa, je popolna integracija plana s predračunskim in obračunskim delom, zato lahko v vsakem trenutku vidimo primerjavo dejanske izvedbe s predvidenim terminskim planom.

Za vsak projekt imamo naenkrat lahko pripravljenih več različnih verzij plana, vsakega z različno definiranimi
(sestavljenimi) aktivnostmi, npr. operativnega, taktičnega, strateškega, ipd.

BLIST plan omogoča hitro zaznavanje odstopanj med dejanskim in planiranim potekom izvedbe, in nam s tem daje možnost za pravočasno ukrepanje.

Baza podatkov

Opisi, normativi in ceniki. Uporaba različnih virov podatkov na enem mestu.
 • Strukturirani, večnivojski podatki
 • 25.000+ sistematiziranih opisov s cenami
 • Možnost postopne gradnje lastne baze
 • Nadzor dostopa in določanje pravic
 • Sočasna uporaba različnih virov podatkov
 • Uvoz podatkov iz vašega ERP sistema

Lastna baza

BLIST omogoča enostavno in hitro izgradnjo pregledne, strukturirane baze proizvodnih virov in postavk(normativi). Pri sestavljanju lastne baze lahko črpate podatke iz spodaj omenjene IBP, Excel popisov in cenikov, predlog projektov ipd. Prav tako je možna povezava z vašim računovodskim sistemom, od koder lahko črpate in posodabljate podatke materiala, dela, storitev in osnovnih sredstev.

IBP

Jedro podatkov, ki so vam preko programa BLIST neposredno na voljo za pripravo popisov in predračunov, predstavlja BEST internet baza normativov in opisov. Baza zajema preko 25.000 sistematiziranih opisov del z dodanimi cenami. Ker se baza nahaja na naših internet strežnikih, se redno posodablja in dopolnjuje.

Dejavnosti, zajete v bazi:

– VISOKA GRADNJA
– NIZKA GRADNJA
– KOMUNALA
– OBRTNIŠKA DELA
– ELEKTRO INŠTALACIJE
– STROJNE INŠTALACIJE
– KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Baza je sistematično strukturirana v več nivojev, kar močno poveča preglednost in enostavnost iskanja željenih podatkov.

Spletni razpis

Enostavno in transparentno zbiranje ponudb vaših (pod)izvajalcev preko spleta.
 • Hitro pridobivanje ponudb/cen izvajalcev
 • Neposredna integracija v predračunski modul
 • Pregleden, enostaven spletni vmesnik za izvajalce
 • Samodejno obveščanje o novih razpisih
 • Možnost digitalnega podpisa ponudbe
 • Visoka stopnja varnosti in nadzora

Modul prinaša v BLIST edinstveno možnost, da z enim klikom pripravite spletni razpis za dela, ki jih boste oddali v izvedbo vašim podizvajalcem. Razpisu določite rok za prijavo, priložite elektronske dokumente, in zbiranje ponudb se lahko začne.

Vaši podizvajalci so o novem razpisu samodejno obveščeni preko sms obvestil in e-pošte. Ponudbe oddajajo preko enostavnega in preglednega spletnega vmesnika, aplikacije BLIST ne potrebujejo.

Ob zaključku razpisa sistem omogoča enostavno pripravo analize prispelih ponudb, in izbiro in prenos cen iz najugodnejše ponudbe nazaj v vaš predračun.

Za varnost in nadzor dostopa je dobro poskrbljeno. Od podizvajalcev lahko opcijsko zahtevate tudi digitalni podpis oddane ponudbe.

Povezljivost in prilagodljivost

Povezave s sistemi ERP, orodji BIM in CAD, prilagoditve po željah strank.
 • Izkušnje pri razvoju povezav z ERP
 • BIM/CAD integracija z našim vmesnikom
 • Prilagodljivost željam naročnika
 • Hitra odzivnost pri razvoju specifičnih rešitev
 • Uporaba sodobnih tehnologij
 • Izdatne možnosti uvoza/izvoza v Excel, xml, ipd.

BLIST že privzeto vsebuje različne možnosti za povezave preko standardnih oblik izvozov in uvozov (Excel, Xml). Ker pa ima naše podjetje obsežne izkušnje pri pripravi različnih vrst povezav z informacijskimi/ERP sistemi, in pri razvoju uporabljamo najsodobnejše tehnologije, smo učinkoviti in odzivni tudi pri pripravi specifičnih povezav po potrebah naročnika.

Neposredno, dvosmerno povezavo z BLISTom omogočajo tudi naši vmesniki za Autodeskove produkte Revit (BIM) in Autocad.

Želite več informacij ali ponudbo?

Meni